Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Alemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van zaken door c.q. met Van Beers B.V. te Kaatsheuvel, hierna te noemen "verkoper".

1.2 Indien de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst naar haar eigen algemene voorwaarden verwijst, dan wijst verkoper die voor nu alsdan van de hand, behoudens het geval waarin verkoper schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geeft deze voorwaarden te accepteren.

Artikel 2 Overeenkomsten

2.1 Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand nadat, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk al dan niet door middel van een vertegenwoordiger, aan de verkoper een order is verstrekt.

2.3 Eventuele later gemaakte afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van verkoper binden verkoper slechts indien deze door hem bevestigd zijn.

2.4 Ingeval van opzegging van een reeds tot stand gekomen overeenkomst door de wederpartij wordt door verkoper 15% van de orderprijs in rekening gebracht wegens winstderving, terwijl de tot dan toe reeds verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten tevens doorberekend zullen worden.

2.5 Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van kleuren, dessins, maten en dergelijke, die voor of bij het sluiten van de overeenkomst worden getoond of verstrekt, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch worden slechts als monster of model ter aanduiding verstrekt of getoond en zijn niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar en de verkoper zal gerechtigd zijn de goederen met deze afwijkingen, mits van goede hoedanigheid en kwaliteit, aan de koper te leveren.

2.6 De verkoper behoudt zich het auteursrecht op en de eigendom van bij de offerte of aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen voor. Koper is niet bevoegd de desbetreffende goederen in de macht van derden te stellen.2.7 De wederpartij stemt er bij voorbaat mee in dat in opdracht van wederpartij vervaardigde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen door verkoper gebruikt worden ter voorlichting aan derden.

Artikel 3 Levering

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering af fabriek. De incoterms 1990 zijn van toepassing op de levering met inachtneming van het gestelde in artikel 6 van deze voorwaarden.

3.2 De koper draagt het risico voor alle directe en indirecte schaden vanaf het moment dat de zaken ten behoeve van de koper zijn afgezonderd.

3.3 Iedere levering wordt gezien als een afzonderlijke transactie en indien een levering niet plaatsvindt, zal dit geen consequenties hebben voor de overeenkomst met betrekking tot andere leveringen.

3.4 De koper dient met betrekking tot iedere zending van produkten en als voorwaarde voor levering ervan de verkoper schriftelijk op de hoogte te brengen van de hoeveelheid, de datum waarop het afhalen of afleveren van de produkten bij voorkeur plaats dient te vinden en alle relevante verzendinstructies. De verkoper is niet aansprakelijk voor niet levering of vertraging in de levering indien koper de bovenvermelde informatie niet tijdig of niet adequaat heeft verstrekt.

3.5 De opgegeven levertijden worden bij benadering gegeven. De verkoper zal naar beste vermogen de levertijd in acht nemen, en redelijke, branchegebruikelijke of niet aan verkoper toe te rekenen overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. Verkoper kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd indien hem een redelijke termijn tot nakoming is gegeven en nadat hij door de wederpartij bij aangetekend schrijven ingebreke is gesteld.

3.6 Een overeenkomst waarin levertijden niet of onnauwkeurig gespecificeerd zijn, of waarin specificaties ontbreken, wordt pas bindend voor de verkoper als de ontbrekende levertijden en/of specificaties aan de verkoper zijn medegedeeld en als over deze levertijd en/of specificaties overeenstemming is bereikt.

3.7 Kwantiteit en kwaliteit van de produkten worden bij en door de verkoper vastgesteld, en het resultaat geldt als doorslaggevend bewijs van de kwantiteit en de kwaliteit van de produkten. Koper of zijn vertegenwoordiger heeft het recht hierbij aanwezig te zijn, mits verkoper tijdig op de hoogte wordt gesteld van het voornemen daartoe.

3.8 Verkoper mag maximaal 5% afwijken van de overeengekomen hoeveelheden, en het door de koper te betalen bedrag wordt dienovereenkomstig aangepast.

3.9 Koper dient schriftelijk op pakbon/verzendbewijs te reclameren indien goederen in beschadigde of niet volledige verpakking worden bezorgd.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle prijzen gelden voor levering af fabriek en zijn inclusief standaardverpakking. Bij levering elders, op verzoek van de wederpartij, zijn de hieraan verbonden meerkosten voor rekening van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen exclusief belasting, heffing en andere kosten, zowel van algemene als van bijzondere aard, welke voor rekening van de koper komen.

4.2 De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op kostenfactoren zoals die ten tijde van de overeenkomst gelden. Is er sprake van een stijging van deze kostenfactoren na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is verkoper gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen, mits deze verhoging binnen de grenzen van het redelijke ligt en de stijging ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs onvoorzienbaar was. De kostprijsfactoren die een dergelijke verhoging rechtvaardigen zijn: belastingen, rechten, heffingen, lonen, salarissen, sociale lasten en overige door een eventuele derde aan verkoper berekende prijzen. Een wederpartij heeft het recht de overeenkomst op deze grond te ontbinden onder vergoeding van het reeds gepresteerde.

Artikel 5 Betaling

5.1 Iedere zending produkten dient contant of onder rembours betaald te worden zonder dat de koper enige korting, aftrek of verrekening mag toepassen. Afwijking hiervan is uitsluitend mogelijk indien uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Echter, ten alle tijde dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben plaatsgevonden. Betaling dient voor de vervaldatum te geschieden op een door de verkoper aan te wijzen bank- of girorekening. "Vervaldatum" betekent de datum waarop het verschuldigde bedrag op de rekening van de verkoper moet staan.

5.2 Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is de koper van rechtswege in verzuim. In dat geval worden alle vorderingen van verkoper aan de koper in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de overige aan verkoper toekomende rechten. De verkoper heeft het recht zonder dat enige ingebrekestelling is vereist over alle bedragen die niet op de vervaldatum zijn voldaan, vanaf die dag een jaarlijkse rente te berekenen die 3 punten hoger is dan het officiële promessedisconto van de Nederlandsche Bank.

5.3 Wanneer verkoper genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso aan derden te geven, dan is verkoper gerechtigd aan de wederpartij een vergoeding te berekenen, wegens door verkoper gemaakte buitengerechtelijke kosten van 15% van het bruto-factuurbedrag met een minimum van ¦ 100,--.

5.4 Verkoper is ten alle tijde gerechtigd om, als de financiële situatie van de koper dit naar zijn mening rechtvaar­digt, de zekerheden te eisen die hij noodzakelijk acht om er zeker van te zijn dat de koper voldoet aan zijn verplichtingen volgens de overeenkomst en hij mag de leveringen opschorten totdat de financiële situatie zodanig gewijzigd is als noodzakelijk is om er zeker van te zijn dat de koper aan zijn verplichtingen uit overeenkomst kan voldoen.

5.5 Verkoper behoudt zich ten alle tijde het recht voor een aanbetaling te vragen indien dit door verkoper gewenst wordt.5.6 Koper blijft persoonlijk aansprakelijk voor door hem of haar bestelde goederen ook al zijn deze bestemd voor een ander (rechts)persoon zoals een vereniging, stichting etc. of besteld uit naam van een ander.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat deze volledig zijn betaald. Goederen worden geacht niet te zijn betaald, indien de koper de betaling daarvan niet heeft aangetoond. De koper is ten volle gerechtigd om de goederen op normale wijze weder te verkopen, doch zolang de betaling daarvan niet volledig heeft plaatsgehad, is de koper niet gerechtigd de goederen aan derden door te leveren of op enigerlei wijze ter beschikking te stellen. Hij is verplicht de goederen op eerste aanmaning van de verkoper aan deze te tonen en in geval van niet-betaling desverlangd aan deze terug te geven. Voor op grond van dit artikel teruggenomen goederen wordt de koper gecrediteerd voor de marktwaarde der goederen ten dage van de terugname.

Artikel 7 Ontbinding

Indien de koper zijn bedrijf staakt, op enigerlei wijze handelt in strijd met enige tussen hem en verkoper bestaande overeenkomst, in het bijzonder als koper de geleverde produkten niet binnen de overeengekomen termijn betaalt of als hij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, danwel onder curatele wordt gesteld, heeft de verkoper het recht om zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden; onverminderd de overige aan de verkoper toekomende rechten en zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 8 Garantie

8.1 De verkoper garandeert dat de produkten op de dag van aflevering door de verkoper aan de overeengekomen specificaties voldoen.

8.2 Voor het overige worden de produkten verkocht zonder verdere garanties, toezeggingen of verklaringen.

8.3 De verkoper geeft geen garanties met betrekking tot de verwerkingsmogelijkheden, toepassingsmogelijkheden en verhandelbaarheid van zijn produkten.

Artikel 9 Reclame

9.1 De koper is verplicht de zaken terstond na levering grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan de verkoper terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de koper niet binnen 8 dagen na de dag van levering de verkoper wijst op gebreken, wordt de koper geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

9.2 De koper heeft niet het recht de produkten die naar zijn mening gebreken vertonen zonder toestemming van de verkoper te retourneren en het reclamerecht van de koper vervalt indien verkoper niet in staat wordt gesteld de produkten in originele staat te controleren.

9.3 Geringe, in de branche toelaatbaar geachte of technisch redelijkerwijs niet te vermijden, afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, dessin en afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor reclames opleveren.

9.4 Indien de reclame gegrond is, wordt naar keuze van de verkoper, hetzij het geleverde vervangen tegen teruglevering van de oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij een billijke schadevergoeding betaald tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken.9.5 Retouren ten alle tijde voldoende gefrankeerd en in originele verpakking retour.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Behoudens onze verantwoordelijkheid krachtens dwingend wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is verkoper niet gehouden tot enige schadevergoeding van schade van welke aard dan ook, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, danwel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

10.2 Behoudens de dekking van onze aansprakelijkheidsassuradeuren is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de netto-factuurwaarde van het geleverde.

Artikel 11 Tekortkoming in de nakoming

11.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan de verkoper niet worden toegerekend indien er sprake is van een niet-voorzienbare omstandigheid, tengevolge waarvan de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voorzover deze omstandigheid niet door de verkoper kan worden verhinderd en zij niet volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening dient te komen. Dit is onder andere het geval bij mobilisatie, oorlogsgevaar, oorlog, werkstaking, uitsluiting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, stagnatie in grondstoffenaanvoer of bedrijfsstoringen.

11.2 Ingeval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming heeft de verkoper het recht, in onderling overleg met de koper, een termijn af te spreken waarbinnen nakoming alsnog kan plaatsvinden. Indien nakoming niet meer mogelijk is of de verkoper van dit recht geen gebruik maakt, hebben partijen het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Zij dienen in dit geval de andere partij hiervan schriftelijk in kennis te stellen, zij zijn dan niet tot enige schadevergoeding gehouden, behoudens het bepaalde in art. 6:78 BW.

Artikel 12 Deelbaarheid

Deze voorwaarden worden geacht deelbaar te zijn en als enig onderdeel ervan om enigerlei reden als ongeldig wordt beschouwd, zal de rest niet als ongeldig worden beschouwd maar volledig van kracht blijven.

Artikel 13 Overdracht

Geen van partijen mag de overeenkomst overdragen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij. De enige uitzondering hierop is dat de verkoper de overeenkomst geheel of gedeeltelijk mag overdragen aan een van zijn dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen.

Artikel 14 Authentieke versie

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek.

Artikel 15 Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst of in verband daarmee ontstaan zijn onderworpen aan het oordeel van de rechter in het arrondissement Breda. An English version is available on request.